Bez kategorii

Od 1 września 2019 r. zmieniły  się, przy uwzględnieniu okresu przejściowego, zasady obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Nabywca paliw opałowych do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elektroniczny system SENT, zamiast składania sprzedawcy papierowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów opałowych do celów grzewczych. Nowe przepisy weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe będzie stosowanie dotychczasowych regulacji.

Nabywcy paliw opałowych mogą do końca marca 2020 r. kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.  Po tym terminie bez dokonania odpowiedniego zgłoszenia nie będzie możliwości zakupu paliw opałowych, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów.

Przed końcem okresu przejściowego każdy nabywca paliw  opałowych (zarówno prowadzący działalność jak i osoby fizyczne), będzie zobowiązany do dokonania uproszczonej rejestracji akcyzowej przy wykorzystania formularza AKC-RU, by otrzymać status zużywającego podmiotu olejowego. Zgłoszenia trzeba obowiązkowo dokonać do końca marca 2020 roku. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego potwierdza przyjecie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego przyjęcia.  Tym samym podmioty powinny dokonać rejestracji odpowiednio wcześniej. Tak, aby chcąc dokonać zakupu paliw opałowych 1 kwietnia 2020 r. dysponowały już potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zawierającym min. numer identyfikacyjny miejsca położenia urządzeń grzewczych, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych – numer identyfikacyjny urządzenia!

Rejestracji akcyzowej przy wykorzystaniu formularza AKC-RU można dokonać:

  • na Portalu PUESC lub na Portalu Podatkowym, przesyłając zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.

  • w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU,

  • przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym w wersji papierowej

Link do przesłania zgłoszenia na PUESC:  puesc.gov.pl

Link do rozporządzenia z wzorem dokumentów dla rejestracji uproszczonej:  dziennikustaw.gov.pl

Link do materiałów udostępnionych przez MF:

dla os. fizycznych: www.gov.pl

dla prowadzących działalność: www.gov.pl

Dodatkowo zgodnie z nowymi regułami, po przeprowadzeniu rejestracji uproszczonej dla celów akcyzy, wszystkie transakcje olejem przeznaczonym do celów opałowych (bez względu na ilość) będą musiały być rejestrowane w SENT, a odbiorca będzie zobowiązany w dniu dostarczenia towaru (nie później!) do uzupełnia zgłoszenia o:

  • informację o ilości odebranego towaru,

  • informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy (ew. pośredniczący podmiot olejowy- przy dalszej odsprzedaży, co wiąże się z obowiązkiem posiadania koncesji)

  • oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych ( ew. będą sprzedane do celów opałowych).

Za niedopełnienie tych obowiązków będzie grozić kara 5 tys. zł dla osób nieprowadzących działalności i 10 tys. dla osób prowadzących działalność. Terminowe wykonanie wspomnianych obowiązków jest również warunkiem zastosowania niższej stawki akcyzy.

Zgłoszenie SENT będzie musiało zawierać dodatkowe dane, które nabywca będzie musiał podać dostawcy min. PESEL – w przypadku zamówień dla osób fizycznych oraz  numer identyfikacyjny miejsca położenia urządzenia grzewczego lub numer identyfikacyjny urządzeń grzewczych niestacjonarnych.

5 września 2019
puesc3

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Od 1 września 2019 r. zmieniły  się, przy uwzględnieniu okresu przejściowego, zasady obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Nabywca paliw opałowych do potwierdzania przeznaczenia […]
31 lipca 2019
blog_1061-1024x641

Ostateczny termin rozszerzonej rejestracji PUESC wydłużony do 1 lutego 2020 r.

Stosownie do opublikowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. poz. 1418), podmioty odbierające mają czas […]
8 marca 2019
blog_1061-1024x641

Obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg […]
17 sierpnia 2018
pakiet

Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Ustawa wchodzi w życie 1 października 2018 r., z wyjątkiem art. 1: 1) pkt 2 lit. c i f oraz pkt 12, które wchodzą w życie […]